Cenník emisných kontrol
Vytlačiť tútor stranu


Pravidelné kontroly v plnom rozsahu 
Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Benzín - bez KAT M1, N1 20,00
Benzín - RKAT, RKAT+OBD M1, N1 20,00
Diesel  - Diesel, Diesel+OBD M1, N1 20,00
Diesel - Nákladné, autobusy a traktory N2, N3, M2, M3, T 30,00


Opakovaná kontrola 
Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zľava 50% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie * Všetky kategórie  50 %

* Zľava na opakovanú alebo pravidelnú EK platí, ak EK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý bola vykonaná na pracovisku STEKO, s.r.o. Opakovaná kontrola sa vykonáva do 60 dní od vykonania EK s výsledkom dočasne spôsobilý. Po tomto termíne sa musí vykonať EK pravidelná v plnom rozsahu.

 

Zvláštna kontrola

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu Všetky kategórie  10,00

 

Súvisiace administratívne služby

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Administratívna kontrola Všetky kategórie  5,00
Príplatok – vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL ** Všetky kategórie  + 5,00
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky Všetky kategórie  3,00
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o EK Všetky kategórie  2,00
Vystavenie Opisu protokolu o EK Všetky kategórie  5,00

** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú,zvláštnu a opakovanú EK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL.